Projekt "Współpraca"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Uruchomienie produkcji peletu z odchodów (głównie drobiowych) przyczyni się do udoskonalenia produkcji jaj kurzych.Grupa operacyjna powstała w celu realizacji operacji pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych” w ramach działania Współpraca. Liderem grupy operacyjnej jest Ferma Drobiu „Trzy Koguty” Sp. z o.o.

W skład grupy operacyjnej wchodzą:

  • Ferma Drobiu „Trzy koguty” Sp. z o.o. z siedzibą we Włostowej 109D , 48-317 Korfantów, tel. 077 434 37 35, e-mail: kkujawa.trzykoguty@gmail.com;
  • JKJ Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mechnicach, ul. Niemodlińska 2B, 46-073 Chróścina, tel. 604629499, e-mail: jacek.kadziel@gmail.com,
  • P.H.U. ZAGA Z. Grygierczyk, G. Stolarczyk, T. Leśków s.c. z siedzibą w Opolu, ul. Horoszkiewicza6/A102, 45-301 Opole, e-mail: biuro@zaga.pl, tel. 77 4427230

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: Chów i dobrostan zwierząt.

Okres realizacji operacji: 23.05.2018r. – 22.05.2020r.

Osoba pełniąca funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy: Krystyna Kujawa, Ferma Drobiu „Trzy koguty” Sp. z o.o. z siedzibą we Włostowej 109D , 48-317 Korfantów, tel.: 077 434 37 35, e-mail: kkujawa.trzykoguty@gmail.com

Źródła finansowania operacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Współpraca, krajowe środki publicznie.

Całkowity budżet operacji: 1 287 200,00 zł.

Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

Powiat nyski

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Utworzenie innowacyjnej suszarni na fermie drobiu, pozwalającej udoskonalić proces produkcji jaj kurzych.

Uruchomienie produkcji peletu z odchodów (głównie drobiowych) przyczyni się do udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych w dwóch aspektach:

  • poprzez zwiększenie częstotliwości odprowadzania kurzeńca z budynków inwentarskich. W przypadku przedmiotowej fermy cykl usuwania pomiotu skróci się z trzech do jednego dnia, w efekcie przyczyniając się do poprawy warunków utrzymania drobiu, a tym samym podniesienia potencjału produkcyjnego i zdrowotności ptaków. Udowodniono, że w intensywnej hodowli drobiu poprawa warunków środowiskowych, głównie w systemach bateryjnych, poprawia nieśność oraz jakość jaj (wzrasta efektywność ekonomiczna produkcji drobiarskiej) oraz eliminuje zaburzenia metaboliczne i choroby zwierząt (np. mykoplazmozę, kokcydiozę i kolibakteriozę) oraz występowanie technopatii (tj. kanibalizmu, pterofagi, czy też nawyku zjadania jaj);
  • wyprodukowanie peletu, który w głównej mierze nadal może być wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych, lecz posiadający znacznie korzystniejsze, właściwości fizyko-chemiczne tj. inny stan skupienia oraz inny skład. Średnio-rynkowe ceny granulatu wahają się od 550 do 880 zł netto za tonę produktu, zaś ceny świeżego pomiotu o wilgotności do 80% od 20 do 50 zł za tonę. Mając na względzie rachunek ekonomiczny sprzedaż granulatu przez fermy produkcyjne może okazać się dodatkowym i znacznym źródłem przychodów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na rentowność produkcji jaj.

Alternatywą dla sprzedaży peletu jako nawozu jest uzyskanie paliwa, które można wykorzystać bezpośrednio na fermie do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. W przypadku analizowanej fermy granulatem z kurzeńca można zastąpić tradycyjne paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny oraz olej opałowy. Zastosowanie peletu do celów grzewczych oznacza dodatkową poprawę efektywności ekonomicznej produkcji jaj kurzych.

Koncepcja wg zgłoszenia patentowego wymaga przeprowadzenia prac rozwojowych związanych z zaprojektowaniem szczegółowym suszarni i stworzeniem instalacji pilotażowej. Prototyp testowany będzie w warunkach tożsamych do warunków operacyjnych (rzeczywistych). Instalacja pilotażowa będzie w ramach prac rozwojowych testowana, optymalizowana i docelowo wdrożona w działalności gospodarczej.

Sytuacja na rynku nawozowym sprawia, że pomiot ptasi bardzo często jest traktowany przez rolników jako klasyczny nawóz wieloskładnikowy. Dlatego w gospodarstwach, które mają do niego dostęp, praktycznie jest stosowany pod wszystkie uprawiane rośliny. Projekt wpłynie pozytywnie na produkcję podstawową produktów rolnych, ponieważ ograniczy nawożenie pól uprawnych niebezpiecznymi odpadami, zawierającymi amoniak. Produkty podstawowe będą tym samym zdrowsze i nie będą stanowiły zagrożenia dla konsumentów

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata: Pomiot ptasi często jest traktowany przez rolników jako klasyczny nawóz wieloskładnikowy. Projekt wpłynie pozytywnie na produkcję podstawową produktów rolnych, ponieważ ograniczy nawożenie pól uprawnych niebezpiecznymi odpadami, zawierającymi amoniak. Produkty podstawowe będą tym samym zdrowsze i nie będą stanowiły zagrożenia dla konsumentów.

Zwiększy się częstotliwości odprowadzania kurzeńca z budynków inwentarskich. Cykl usuwania pomiotu skróci się z trzech do jednego dnia, w efekcie przyczyniając się do poprawy warunków utrzymania drobiu, a tym samym podniesienia potencjału produkcyjnego i zdrowotności ptaków. Udowodniono, że w intensywnej hodowli drobiu poprawa warunków środowiskowych, wyprodukowanie peletu, który w głównej mierze nadal może być wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych, lecz posiadający inne, znacznie korzystniejsze, właściwości fizyko-chemiczne tj. inny stan skupienia oraz inny skład. Średnio-rynkowe ceny granulatu wahają się od 550 do 880 zł netto za tonę produktu, zaś ceny świeżego pomiotu o wilgotności do 80% od 20 do 50 zł za tonę. Mając na względzie rachunek ekonomiczny sprzedaż granulatu przez fermy produkcyjne może okazać się dodatkowym i znacznym źródłem przychodów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na rentowność produkcji jaj.

Osoba, która sporządziła informację: Jacek Kądziel, 46-073 Mechnice, ul. Niemodlińska 2b, tel. 604629499, e-mail: jacek.kadziel@gmail.com

Adres strony internetowej dotyczącej operacji: www.3koguty.pl

Projekt "Współpraca" - podsumowanieSprawozdanie z realizacji operacjiPodsumowanie prac badawczychETAP 1 - Budowa suszarniETAP 2 - Testy działania suszarniETAP 3 - Peletyzacja wysuszonego pomiotu

O firmie

Ferma Drobiu Trzy Koguty położona jest na zielonych terenach w pobliżu Borów Niemodlińskich i u podnóża Gór Opawskich. Jej położenie sprzyja hodowli ekologicznej pozbawionej szkodliwego wpływu przemysłu. Ferma specjalizuje się w produkcji jaj z chowu alternatywnego (jaja z numerem 1) oraz klatkowego (jaja z numerem 3). Na fermie prowadzona jest również produkcja niszowa jaj pochodzących od kur zielononóżki.

Kontakt

Ferma Drobiu Trzy Koguty Sp. z o.o.
Włostowa 109 D
48-317 Włostowa
Telefon: 77 434 37 35
e-mail: kkujawa.trzykoguty@gmail.com